Terms and Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 38 T-SHIRTS

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Тези общи условия регламентират реда, по който електронен магазин нa уеб адрес www.38tshirts.com приема поръчки за дизайн, изработва и осъществява доставки на тениски.
 1. По смисъла на настоящите Общи условия:

а) електронен магазин означава уебсайт на уеб адрес www.38tshirts.com.

б) «търговец» означава Тридесет и осем ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200962311, със седалище и адрес на управление: София 1000, ул. Иван Вазов № 38;

б) «продукт» означава тениска, произведена от Ателие «38tshirts», собственост на търговеца, предлаганa в различни размери и цветове. Всеки продукт се обозначава с основните си характеристики и с продажна цена.

в)«клиент» означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на текстилни продукти от търговеца чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите Общи условия и е навършило 18 години (за клиентите-физически лица). Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е навършил 18 години. При съмнение относно пълнолетието на клиента-физическо лице, търговецът си запазва правото да откаже поръчката/да прекрати покупката, като уведоми клиента за това.

 1. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайт www.38tshirts.com се счита, че клиентът, както и всеки посетител на уебсайта, е съгласен с настоящите Общи условия.

В случай че не е съгласен с настоящите Общи условия, клиентът няма право да прави поръчки от електронния магазин.

 1. Настоящите Общи условия влизат в сила от 2014 г.

Търговецът си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

II. ПОРЪЧКА

 1. Поръчката на продукти от електронния магазин не е обвързана с задължителна регистрация на клиента и създаване на клиентски профил.
 2. (1) При поръчката клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни, необходими за надлежното й изпълнение:

– за физически лица: име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;

– за юридически лица: фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес и e-mail.

Предоставените от клиента данни ще бъдат използвани от страна на търговеца само са нуждите на надлежното изпълнение на поръчката.

(2) Условие за въвеждането на поръчката е клиентът да потвърди съгласието си с настоящите Общи условия с натискането на съответния бутон.

(3) Поръчката се счита за завършена с натискането на бутон „Поръчка“.

 1. След въвеждането на поръчката, клиентът получава e-mail, с който търговецът потвърждава получаването на поръчката.

 

III. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

 1. (1) Поръчката за покупка се приема от търговеца чрез изпращане на електронно съобщение на e-mail адреса на клиента, със съдържание: данни за търговеца, данни за стоката, продажна цена, транспортни разходи за доставката, избрания от клиента начин на плащане, данните за клиента и адреса за доставка.

(2) Приемането на поръчката се извършва от търговеца след проверка на наличността на поръчаната стока, но не по-късно от 18.00 часа на работния ден, следващ този, в който поръчката е постъпила при търговеца.

(3) С приемането на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между клиента като купувач и търговеца – като продавач.

 1. (1) Търговецът може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:

а) при недостатъчна наличност на поръчаната стока;

б) в случай, че две или повече предходни поръчки, направени от същия клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.

(2) Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай че не приеме поръчка от клиент.

(3) В случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, то в случай че не приеме поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от пет работни дни, считано от изтичането на срока по т.1 (2) по-горе.

 

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 1. Цените в електронния магазин са в лева и с включен ДДС или в евро incl. VAT за поръчки направени извън България. Цената за доставката се посочва отделно от цената на стоката.
 2. Потребителят може да извърши плащане на закупените от него стоки по някой от следните начини:

а) чрез наложен платеж – заплащане в брой при доставката;

б) заплащане чрез системата на PayPal. Клиентът с извършване на плащането чрез системата PayPal заявява съгласието си за авансово плащане на стоките.

V. ДОСТАВКА

 1. (1) Доставката се извършва от търговеца лично или чрез куриерски фирми в следните срокове:

а) доставка в рамките на София-град – не по-късно от три работни дни, следващ този, в който търговецът е приел поръчката по реда на раздел III, т.1 (3).

б) доставка в останалата част от България – не по-късно от пет работни дни след деня, в който търговецът е приел поръчката по реда на раздел III, т.1 (3).

(2) Доставки извън пределите на Република България могат да бъдат извършени само въз основа на индивидуално договаряне – моля, свържете се с нас на e-mail 38tshirts@gmail.com.

(3) В случай че клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка, или адресът му е непълен или неточен или не бъдат създадени съответни условия за доставка след повече от два опита за доставка:

а) в случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като търговецът уведомява клиента на посочения от същия e-mail за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма. В случай че клиентът не получи стоката и в срока по предходното изречение, търговецът се освобождава от задължението си за доставка. Търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума, намалена с извършените от търговеца разходи по доставката, в срок от 10 работни дни, считано от изтичането на срока по изречение първо.

б) в случай че клиентът не е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката незабавно се връща обратно на търговеца, който се освобождава от задължението си за доставка.

 1. (1) Клиентът има право да откаже да получи доставената стока само в следните хипотези:

– пратката съдържа стоки, различни по вид и/или количество от поръчаните от клиента;

– стоката е повредена при транспортирането й по начин, който пречи на употребата й по предназначение;

– стоката е доставена не по вина на клиента след изтичане на сроковете по р.V, т.1 (1).

(2) Клиентът уведомява търговеца за отказа да получи доставената стока най-късно в деня, следващ деня на отказа.

(3) В случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от уведомлението за основателен отказ.

VI. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА ОТ ДОГОВОРА

 1. (1) Клиентът има право в срок от 7 работни дни, считано от получаването на стоката, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от договора, като уведоми търговеца на e-mail 38tshirts@gmail.com, и да върне получената стока. В уведомлението за отказ клиентът задължително посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена цената на стоката.

(2) Правото на отказ е изключено, ако стоката е с нарушена опаковка или нарушени етикети.

(3) Връщането на стоката се извършва на разноски на клиента.

 1. В случай че клиентът упражни правото си на отказ и върне получената стока, търговецът е длъжен в срок от 10 работни дни, считано от деня, в който получи върнатата стока, да възстанови на клиента платената от последния цена на стоката, без стойността на разноските по доставката. Връщането на цената на стоката се извършва по посочената от клиента в уведомлението банкова сметка.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. (1) Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.

(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

(4) Πoлитиĸa зa пoвepитeлнocт Privacy Policy

 

Pin It on Pinterest